Alapszabály

I. Általános rendelkezések

1.§. Az egyesület neve, székhelye:

(1.) Az egyesület neve: Lenkey-s Bajtársi Egyesület
(2.) Rövidített neve: L B E
(3.) Az egyesület székhelye: 3300 Eger, Gyóni Géza utca 19.

2.§. Az egyesület célkitűzései:

(1.) A Lenkey-s Bajtársi Egyesület politikai pártoktól és csoportosulásoktól független, önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező, önálló szervezet, amely tagságának akaratát érvényesítve működik.
(2.) Támogatja a hazafiság eszményére épülő, a nemzet érdekeit szolgáló honvédelem ügyét.
(3.) Ápolja a magyar katonai hagyományokat, erősíti a bajtársi szellemet.
(4.) Tagjai számára lehetővé teszi a Magyar Honvédség helyzetének, működésének, fegyverzetének, eszközeinek, a hadtudomány új eredményeinek megismerését és az időszerű katonapolitikai kérdésekben a tájékozódást.
(5.) Vállalja az egyesület tagjainak érdekvédelmét.
(6.) Segíti a tagság művelődését, szervezi szabadidős programját, szervezett kirándulásokon való részvételét.
(7.) Segíti a tagok szociális, egészségügyi problémáinak megoldását, üdülési igényeinek kielégítését.
(8.) Gondoskodik a beteg egyesületi tagok meglátogatásáról.

II. A tagsági viszony

3.§. Az egyesület tagjai

(1.) Az egyesület tagjai lehetnek
a) rendes tagok
b) pártoló tagok
c) tiszteletbeli tagok

(2.) Rendes tag lehet
a) nevelők és növendékek;
b) mindazon hivatásos- és nyugállományú személy, aki az egyesülethez egyéni érdeklődés vagy bajtársi kötődés folytán vonzódik;
c) az egyesület érdekében eredményes tevékenységet kifejtő polgári személy

(3.) Pártoló tag lehet
a) Az egyesületi tag házastársa (a rendes tag halála esetén az özvegye is rendes taggá vehető fel)
b) Polgári személy, gesztor (jogi vagy természetes személy)

(4.) Tiszteletbeli tag lehet
Az a természetes vagy jogi személy, aki az Alapszabályban foglalt célok megvalósításához tevékenységével, közéleti tekintélyével hozzájárul, erkölcsi- és anyagi segítséget nyújt.

4.§. A tagsági viszony keletkezése

(1.) A rendes tagok és a pártoló tagok esetében az egyesülethez csatlakozni szándékozók írásbeli belépési nyilatkozatot nyújtanak be az Elnökséghez. A tagfelvételről az Elnökség dönt.
(2.) A tiszteletbeli tagságról az Elnökség dönt, a döntésről a Közgyűlést tájékoztatni kell.
(3.) Ha a tiszteletbeli vagy pártoló tag jogi személy, az egyesület részére adandó anyagi támogatásokat polgári jogi szerződésbe kell foglalni, amit az Elnökség hagy jóvá.
Erről a Közgyűlést tájékoztatni kell.

5. §. A tagsági viszony szünetelése

(1.) Ha az egyesület tagja az egyesületi tevékenység gyakorlásában tartósan akadá1yoztatva van (betegség, szolgálat, külföldi tartózkodás, stb. miatt), a tagsági viszony szüneteltethető.
(2.) A tagsági viszony szüneteltetéséről- írásbeli kérelem alapján – az Elnökség dönt. A döntésről a Közgyűlést tájékoztatni kell.

6.§. A tagsági viszony megszűnése

(1.) A tagsági viszony megszűnhet
a) az egyesület megszűnésével;
b) kilépéssel
e) az egyesület döntése alapján
d) a tag halálával

(2.) Az egyesület bármely tagja saját elhatározása alapján kiléphet az egyesületből. A kilépési szándékot – szóban vagy írásban – az Elnökséghez kell benyújtani. A kilépés a bejelentés időpontjában lép hatályba.
(3.) Az egyesületi tagság megszüntethető, ha a tag az Alapszabály előírásait önhibájából nem tartja be, azokat megsérti.
(4.) Megszűntnek kell tekinteni a tagsági viszonyát annak, aki tagsági díj fizetési kötelezettségének az esedékességet követő félév végéig – írásbeli felkérés után – nem tesz eleget. Erről az Elnökség dönt. A döntésrő1 a Közgyű1ést és a tagot tájékoztatni kell.

(5.) 7. §. A tagok jogai

(6.) Részt vehet az egyesület munkájában, az Alapszabály célkitűzéseinek megvalósításában
(7.) Az egyesület célkitűzéseinek, terveinek megvalósításáról, munkájáról és anyagi-pénzügyi helyzetéről az illetékesekhez kérdést intézhet
(8) Igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait.
(9)Az egyesület védelmét kérheti minden olyan esetben, amikor jogsérelmet szenved, vagy megalapozatlan vádak (hátrányok) érik.
(10) A rendes tagok a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek, az egyesület bármely vezető szervébe és bármely tisztségére jelölhetők és választhatók.
(11) A pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt az egyesület rendezvényein. A vezető szervek és tisztségviselők megválasztásánál megilleti őket a jelöltállítási és javaslattételi jog, azonban egyesületi tisztségre nem jelölhetők és nem választhatók.
(12.) Az egyesület minden tagja az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól számított 30 napon belül- bíróság előtt megtámadhatja

8 §. A tagok kötelezettségei

(1.) A rendes tag köteles:
a) az Alapszabályban foglalt célkitűzések megvalósítását elősegíteni, annak rendelkezéseit betartani;
b) a Közgyűlésen, illetve az egyesület munkájában – lehetőség szerint – részt venni, a választott szervek és a Közgyűlés által hozott határozatokat végrehajtani;
c) az egymás közötti kapcsolatokat és a bajtársi szellemet ápolni;
d) a tagsági díjat rendszeresen fizetni;
e) a társadalmi együttélés szellemiségéhez hű köz- és magánéleti tevékenységet tanúsítani.

(2.) A pártoló tag és a tiszteletbeli tag köteles:
a) Az Alapszabály reá vonatkozó rendelkezéseit megtartani;
b) a tagsági díjat rendszeresen fizetni;
c) az egyesülettel kötött szerződésének – ha jogi személy – eleget tenni.

III. Az egyesület szervezete

9. §. Az egyesület szervezete

(1.) A Közgyűlés
(2.) Az Elnökség

10. §. A Közgyűlés

(1.) A Közgyűlés az egyesület legfelső képviseleti és döntéshozatali szerve

(2.) A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Háromévenként tisztújító Közgyűlést kell tartani. A Közgyűlést – három napon belül – össze kell hívni, ha azt az egyesület tagjainak legalább egyharmada kívánja, vagy ha az illetékes bíróság határozata az Alapszervezetet erre kötelezi. Az ez irányú kérelmet az Elnökséghez kell benyújtani

(3.) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály elfogadása és módosítása;
b) az egyesület szervezeti felépítésének meghatározása és megváltoztatása;
c) az egyesület Elnökségének (vezetésének) megválasztása, felmentése, visszahívása;
d) az egyesület Elnöksége éves beszámolójának meghallgatása, elfogadása;
e) az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetve valamely szövetséghez való csatlakozásának a kimondása;
f) az egyesületi tagsággal kapcsolatban felmerülő kifogás, illetve a tag és a vezető szervek között keletkezett viták elbírálása;
g) az éves költségvetés és tagdíj meghatározása;
h) az egyesület feloszlásának kimondása;
i) alapítvány létrehozása;
j) döntés azokban az ügyekben, amelyeket hatáskörébe von.

11. §. Az Elnökség

(1.) Az egyesület irányító és végrehajtó szerve az elnökség
a) a Közgyűlés elnököt, elnök helyettest és titkárt választ, akik együttesen képezik az egyesület Elnökségét;
Az elnökségi tagok az alapszabályban megfogalmazott jog- és hatáskörüknek megfelelően önállóan képviselik az egyesületet.
b) az elnök, az elnök helyettes és a titkár az egyesület törvényes képviselői;
c) a Közgyűlés az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában kimagasló érdemeket szerzett személyeket – az Elnökség javaslata alapján – tiszteletbeli elnökké választhatja;
d) az Elnökség alapvető feladata a Közgyűlés által hozott döntések és feladatok végrehajtása és az egyesület érdekeinek folyamatos képviselete;
e) a Közgyűlés az Elnökséget három évre választja;
f) az Elnökség szükség szerint, de legalább három havonta tart ülést, melynek összehívásáról és levezetéséről az elnök gondoskodik.

(2.) Az Elnökség hatásköre:
a) összehívja a Közgyűlést, megszervezi annak levezetését, és évente beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek;
b) elkészíti és jóváhagyja az egyesület pénzügyi szabályzatát, éves munka- és rendezvényprogramját, irányítja, szervezi és ellenőrzi annak végrehajtását;
e) elkészíti, jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti az egyesület következő évi költségvetését;
d) szervezi és intézi az egyesületi tagok érdekvédelmével összefüggő feladatokat, a gazdasági – pénzügyi és adminisztrációs ügyeket, a tagfelvétellel és tagnyilvántartással kapcsolatos teendőket;
e) dönt a rászoruló tagok szociális segélyezéséről, szervezi az egyesület önsegélyző tevékenységét;
f) az Elnökség a hatáskörébe utalt kérdésekben határozatait nyílt, többségi szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Döntéseit köteles a Közgyűlés elé terjeszteni, és azt azzal jóváhagyatni.
g) az Elnökség szükség szerint, – de legalább három havonta egyszer – ülésezik. Határozatképességéhez az elnökségi tagok kétharmadának jelenléte szükséges.

(3.) Az elnök az egyesület elvi irányítását végzi:
a) elnököl a Közgyűlés ülésein;
b) kapcsolatot tart, illetve képviseli az egyesületet a Magyar Honvédség szerveinél és a társszervezeteknél;
c) irányítja az Elnökség munkáját, elnököl annak ülésein;
d) gyakorolja az utalványozási jogkört az egyesület pénzvagyona és egyéb anyagi értékei felett.

(4.) Az elnökhelyettes feladatai:
a) segíti az elnök munkáját;
b) az elnök akadályoztatása esetén eljár annak jogkörében;
c) végrehajtja az Elnökség által meghatározott feladatokat

(5.) A titkár feladatai:
a) az egyesület adminisztrációjának, ügyvitelének, nyilvántartásának végzése, a Közgyűlés és az Elnökségi ülések jegyzőkönyvének vezetése;
b) végrehajtja az Elnökség és az elnök által meghatározott feladatokat;
c) akadályoztatása esetén feladat- és jogkörét az elnökhelyettes látja el.

12.§. A határozatképesség és a szavazás alapelvei

(1.) A Közgyűlés határozatképességéhez a tagság legalább egyharmadának jelenléte szükséges. Határozatképtelenség estén az azonos napirenddel 30 napon belül összehívott, ismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
(2.) Az egyesület szervei – a Közgyűlés, az Elnökség – döntéseiket nyíltan, többségi szavazással hozzák.
(3.) Az Alapszabály elfogadásához, módosításához, az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesüléséhez, más szövetséghez való csatlakozáshoz, az egyesület feloszlásának kimondásához a Közgyűlésen jelenlevő tagok kétharmadának szavazata szükséges.
(4.) A vezető szervezetekbe történő jelölés nyíltan, a szavazás titkosan vagy nyíltan történik. A szavazás módjáról a Közgyűlés nyílt szavazással dönt.

IV. Az egyesület pénzügyi alapja és gazdálkodása

13. §. Az egyesület pénzügyi alapja

(1.) Az egyesület pénzügyi alapja a tagsági díjakból, valamint egyéb bevételekből (tagok és gesztorok önkéntes hozzájárulásából, esetleg vállalkozási bevételekből) áll.
(2.) Az egyesület – a törvényesség és a nyilvánosság biztosításával – különböző anyagi támogatásokat is elfogadhat.
(3.) Az egyesület rendes és pártoló tagjai – ha természetes személy – évente rendszeres tagdíjat tartoznak fizetni, amelynek alapösszegét a Közgyűlés állapítja meg, illetve módosítja.
(4.) Az egyesület tagjai az alapösszegnél magasabb tagdíj fizetését is vállalhatják. A tagdíjfizetési kötelezettség a belépés napját követő naptári félév első napjával kezdődik. Az éves tagdíj – a tag kérelmére – havi összegben is fizethető.
(5.) Szociális helyzete miatt az egyesületi tagot az Elnökség mentesítheti a tagdíjfizetés kötelezettsége alól.
(6.) A tiszteletbeli és pártoló tag – ha jogi személy – a kölcsönös megállapodás alapján vállalt tagdíjat fizeti.

14. §. Az egyesület gazdálkodása

(1.) Az egyesület bevételének növelése céljából ésszerű, takarékos gazdálkodást folytat.
(2.) Az egyesület éves költségvetési és egyéb anyagi terv alapján gazdálkodik. Gazdasági tevékenysége vitelében megfelelően alkalmazza a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó hatályos előírásokat.
(3.) Az egyesület bevételeit és kiadásait tételenként és jogcímenként nyilvántartja.
(4.) Az egyesület bankszámlája és pénzeszközei felett – a gazdálkodási szabályoknak megfelelően – az egyesület elnöke és egy elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni.
(5.) A napi operatív ügyek érdekében szükségessé váló pénzfelhasználásról az elnök a soron következő elnökségi ülésen köteles az elnökség illetve a Közgyűlés előtt beszámolni.

V. Záradék

15. §. Záró rendelkezések

(1.) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2.) Az Alapszabály a Közgyűlés által történt elfogadás napján lép hatályba.
(3.) Az egyesület a Heves Megyei Bíróság által történt nyilvántartásba vétellel vált jogi személlyé.
(4.) Az egyesület működése feletti törvényességi felügyeletet az illetékes ügyészség gyakorolja.
(5.) Az Alapszabályt a Lenkey-s Bajtársi Egyesület 2001. április 27-én megtartott Alakuló Közgyűlése megtárgyalta és az 1. számú határozattal elfogadta.
(6.) Az Alapszabályt a 2001. augusztus 28-án megtartott Közgyűlés a Heves Megyei Bíróság végzésének megfelelően megtárgyalta és módosította.


Eger, 2001. augusztus 28.


Munkácsi Sándor nyá.mk. alez.
Egyesületi elnök